Grupa dzieci 3 i 4 - letnich

Oddział I : Grupa dzieci 3 i 4 letnich
Wychowawczyni : mgr Grażyna Pluta

NASZ DZIEŃ

7.00 - 8.00 - Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie oraz wyzwalające naszą aktywność twórczą i ekspresję

8.00 - 8.20 - Słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez Panią, ćwiczymy

8.20 - 8.30 - Odwiedzamy łazienkę, myjemy rączki

8.30 - 8.50 - Zjadamy smaczne śniadanie. Przekonujemy się, że mleko jest nie tylko zdrowe, ale i pyszne !

8.50 - 9.00 - Korzystamy z łazienki, myjemy ząbki

9.00 - 9.30 - Bawimy się w kącikach zainteresowań

9.30 - 9.55 - Uczestniczymy w zajęciach i zabawach kierowanych przez Panią:słuchamy opowiadań, uczymy się wierszy, rysujemy, malujemy, lepimy, wycinamy, tworzymy, układamy, liczymy, porównujemy, mierzymy, śpiewamy, tańczymy, bawimy się rytmami

9.55- 10.00 - Korzystamy z toalety

10.00 - 10.30 - Dalej uczestniczymy w ciekawych zabawach tematycznych, słuchamy muzyki, bawimy się ulubionymi zabawkami, utrwalamy piosenki i wierszyki, czasami zapraszamy do nas Gości / uczestniczymy w wycieczkach pieszych, obserwujemy przyrodę

10.30 - 10.45 - Zjadamy drugie śniadanie, korzystamy z łazienki, ubieramy się

10.45 - 12.15 - Wychodzimy na świeże powietrze: bawimy się na podwórku, rozwijamy wyobraźnię, obserwujemy, podziwiamy, ćwiczymy, wychodzimy na spacery lub wyjeżdżamy na wycieczki

12.15 - 12.30 - Przygotowujemy się do obiadu: odwiedzamy łazienkę, dokładnie myjemy rączki

12.30 - 13.00 - Jemy pyszny obiadek

13.00 - 13.15 - Słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez Panią

13.15 - 13.25 - Korzystamy z toalety, ubieramy się

13.25 - 14.25 - Wychodzimy na podwórko, bawimy się na placu zabaw, prowadzimy prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

14.25 - 14.30 - Dokładnie myjemy ręce przed podwieczorkiem, korzystamy z toalety

14.30 - 14.45 - Zjadamy podwieczorek; najczęściej jogurt, budyń, owoce lub coś słodkiego

14.45 - 15.00 - Chętnie jeszcze bawimy się na podwórku lub zabawkami, budujemy, rozmawiamy lub gramy w gry planszowe, rysujemy. Po zabawie wszystkie zabawki wracają na swoje miejsca !

Jutro znów się spotkamy !


STANDARDY ROZWOJU DZIECKA 3-LETNIEGO

 • 1. OGÓLNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
 • sprawnie biega
 • wchodzi i schodzi po schodach stawiając nogi naprzemiennie
 • skacze na obu nogach w miejscu
 • rzuca piłką z nad głowy
 • chwyta piłkę
 • lubi zabawy ruchowe
 • 2. SAMODZIELNOŚĆ
 • zgłasza potrzeby fizjologiczne
 • potrafi samodzielnie się rozebrać
 • potrafi założyć: bieliznę, luźne bluzki, spodnie, spódniczkę
 • wkłada pantofle i buty, nie zawsze prawidłowo (mylą prawo – lewo)
 • radzi sobie w toalecie
 • myje ręce i wyciera je
 • samodzielnie potrafi zjadać posiłki
 • 3. DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA
 • trzylatki są jeszcze indywidualistami, częściej bawią się „obok siebie”
 • potrafią bawić się samodzielnie dłuższy czas
 • rzadko zabierają sobie zabawki
 • są niecierpliwe, czasem płaczą lub złoszczą się przy trudnościach
 • przestrzegają reguł zabawy - raz ty, raz ja
 • uczestniczą w zabawie grupowej
 • znają imiona kolegów
 • stale domagają się uwagi ze strony dorosłych
 • podporządkowują się poleceniom nauczyciela
 • 4. SPRAWNOŚĆ MANUALNA
 • chętnie bawi się w piaskownicy
 • nawleka korale na sznurek
 • drze papier przeciwnym ruchem rąk
 • bazgrze z własnej inicjatywy
 • rysuje kreskę, szyny, krzyżyk
 • rysuje zamknięte koło
 • rysuje głowonogi
 • lubi bawić się klockami
 • buduje wieżę z 10 i więcej klocków
 • formuje wałek z plasteliny, placuszek, kulkę
 • 5. POSŁUGIWANIE SIĘ MOWĄ
 • porozumiewa się za pomocą zdań, popełniając jeszcze wiele błędów gramatycznych (np. mylą końcówki czasowników związane z płcią dziecka – np. chłopiec mówi: zjadłam, itp.)
 • opisuje obrazek przy pomocy kilku wyrazów lub kilku prostych zdań
 • rozumie treść złożonych poleceń (np. schowaj samochód, przynieś książkę o kotku z półki, a potem umyj ręce, bo będzie już obiad)
 • potrafi na polecenie nazywać pokazywane obrazki (rzeczy, zwierzęta, rośliny itp.), przedstawione na nich czynności oraz opisać je, wymieniając ich wielkość, barwę, cechy itp.
 • mówi do siebie w trakcie zabaw dowolnych, taka mowa, to „głośne myślenie” lub dialog z rówieśnikiem „z wyobraźni”
 • 6. MYŚLENIE
 • zna i rozumie przeciwieństwa
 • rozumie treść trzech obrazków i potrafi ułożyć z nich logiczną historyjkę (wnioskowanie);
 • powinien rozumieć często spotykane jednostkowe pojęcia (słowa) tak, by móc je zdefiniować, powiedzieć, co to jest
 • rozumie różne sytuacje i warunki życia, potrafi uzasadnić np., dlaczego trzeba jeść, jak i dlaczego trzeba ubierać się latem i zimą itp.
 • 7. SPOSTRZEGANIE WZROKOWE
 • chętnie i w skupieniu ogląda obrazki w książce
 • potrafi rozpoznać wg wzoru figury lub klocki: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • potrafi złożyć w całość obrazek rozcięty na 4 równe części
 • patrząc na obrazek potrafi go opisać, wymieniając 5–10 elementów
 • potrafi spostrzec i wskazać 6 do 8 różnic między podobnymi obrazkami
 • 8. SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE
 • słucha poleceń, wskazówek, informacji – rozumiejąc je
 • potrafi uważnie słuchać przez 5–10 minut opowiadań, czytanej książeczki
 • potrafi powiedzieć, o czym lub o kim było opowiadanie i co się wydarzyło
 • potrafi chodzić w rytm śpiewanej piosenki lub melodii
 • odtwarza proste rytmy, które mu wystukamy
 • potrafi, po ćwiczeniach, podzielić proste zdanie na wyrazy oraz wyraz na sylaby
 • szybko uczy się krótkich wierszyków
 • 9. OBSZAR EDUKAJI MATEMATYCZNEJ
 • posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (na, pod, za, przed)
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cechę: przeznaczenie, wielkość, kolor
 • stosuje określenia w zabawach manipulacyjnych: duży– mały, długi– krótki
 • porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo (porównywanie odbywa się„na oko”)
 • posługuje się liczebnikami 1, 2, 3
 • potrafi przeliczać w obrębie kilku liczebników (3– 5)

Standardy osiągnięć i umiejętności dziecka 4 – letniego

 • 1. SAMODZIELNOŚĆ
 • zna własne imię i nazwisko
 • zapamiętuje własny znaczek identyfikacyjny
 • swobodnie porusza sie po pomieszczeniach przedszkola
 • kulturalnie zachowuje się przy stole
 • prawidłowo posługuje się łyżką
 • porządkuje swoje miejsce pracy
 • samodzielnie dba o własną higienę w toalecie
 • samodzielnie rozbiera sie i ubiera
 • 2. EDUKACJA ZDRWOTNA
 • reaguje na umowne sygnały dźwiękowe
 • sprawnie biega, skacze, stoi na jednej nodze
 • pewnie chodzi tyłem i bokiem
 • sprawnie ustawia się w rzędzie, kole, w parach i w rozsypce
 • umiejętnie chwyta, odrzuca piłkę
 • posługuje sie umiarkowanym głosem - unika hałasu
 • przyjmuje prawidłową pozycję - w siadzie, staniu, chodzeniu, leżeniu na plecach
 • przekracza niskie i bezpieczne przeszkody
 • wchodzi i schodzi po powierzchni pochyłej
 • swobodnie biega w grupie bez potrącania innych, hamuje bieg i zatrzymuje się na sygnał
 • chodzi na czworakach, toczy piłkę w parach, skacze obunóż w przód
 • rzuca w przód, na odległość, do celu
 • korzysta ze sprzętu ogrodowego zgodnie z poznanymi zasadami bezpieczeństwa
 • przyzwyczaja się do zmian w sposobie ubierania w zależności od pogody i temperatury
 • myje ręce z przestrzeganiem kolejności tej czynności
 • prawidłowo szczotkuje zęby po posiłkach
 • 3. EDUKACJA SPOŁECZNO - MORALNA
 • przestrzega ustalonych reguł
 • zgodnie współdziała z rówieśnikami w zabawie
 • chętnie uczestniczy we wszystkich działaniach grupy
 • reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela
 • wyraża w zabawach tematycznych treści zaczerpnięte z najbliższego otoczenia
 • poprawnie zachowuje się w stosunku do własnych rodziców i innych osób przyprowadzających dziecko do przedszkola
 • dzieli się w przedszkolu przeżyciami z domu rodzinnego
 • uczestniczy w uroczystościach oraz zabawach organizowanych i samorzutnych
 • używa form grzecznościowych
 • odkłada swoje rzeczy, zabawki i prace na umówione miejsce
 • panuje nad swoimi emocjami
 • zawiera przyjaźnie
 • doprowadza swoje prace do końca
 • pokonuje trudności, nie wycofuje się z sytuacji niepowodzenia
 • wie, na czym polega praca zawodowa rodziców
 • wyraża w zabawach tematycznych treści zaczerpnięte z najbliższego otoczenia
 • próbuje dzielić się zabawkami, czeka cierpliwie na swoją kolej do zabawy
 • 4. EDUKACJA PRZYRODNICZA
 • rozpoznaje i nazywa niektóre owoce i warzywa, rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia żyjące w naturalnym środowisku
 • nazywa kilka najczęściej spotykanych roślin, rozpoznaje je po owocach, liściach, kwiatach
 • poznaje niektóre zwierzęta hodowlane
 • określa pogodę i typowe zjawiska atmosferyczne, zna pory roku i podaje ich charakterystykę
 • 5. EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA
 • rozróżnia charakterystyczne dźwięki z otoczenia
 • potrafi poruszać się w rytm muzyki
 • powtarza za nauczycielką krótkie, rytmiczne teksty
 • potrafi śpiewać zbiorowo i indywidualnie krótkie piosenki
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego - w formie opowieści ruchowych
 • potrafi tworzyć rysunki tematyczne
 • lepi z masy solnej, plasteliny
 • rozróżnia i nazywa podstawowe kolory
 • 6. EDUKACJA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA
 • nazywa niektóre środki lokomocji
 • zna podstawowe zasady zachowania się pieszego na drodze
 • zna i nazywa barwy sygnalizacji świetlnej, rozumie ich znaczenie
 • 7. EDUKACJA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUKICZYTANIA I PISANIA
 • słucha poleceń nauczycielki i rozumie je
 • słucha opowiadań, wierszy i innych tekstów, rozumie je
 • potrafi dzielić na dwie sylaby
 • wodzi palcem po labiryncie
 • składa obrazek z kilku elementów
 • identyfikuje różnice i podobieństwa na obrazkach
 • posługuje się przyborami do pisania oraz nożyczkami
 • 8. EDUKACJA W ZAKRESIE MOWY I MYSLENIA
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe, słuchowe, artykulacyjne
 • skupia się na słuchaniu baśni, wierszy
 • wskazuje i nazywa przedmioty na ilustracji
 • w czasie swobodnych wypowiedzi najczęściej używa zdań prostych
 • wypowiada się na temat treści obrazka, utworu oraz odpowiada na zadane pytania
 • potrafi skupić uwagę na utworach literackich przekazywanych przez nauczycielkę
 • podejmuje próby odtwarzania fragmentów bajek - opowiada swoimi słowami
 • potrafi nauczyć sie na pamięć treści wiersza, piosenki
 • porządkuje historyjkę obrazkową złożoną z kilku obrazków według chronologii wydarzeń, wiąże przyczyny i skutki
 • próbuje oceniać sytuację i postępowanie bohaterów opowiadania, wiersza, tekstu
 • uważnie słucha wypowiedzi innych
 • rozumie polecenia nauczycielki dotyczące zadań i ćwiczeń do wykonania w czasie zajęć
 • 9. EDUKACJA MATEMATYCZNA
 • potrafi określić położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała
 • zna i rozróżnia kierunki w przestrzeni - przód, tył, góra, dół, bok
 • posługuje się określeniami - daleko - blisko, wysoko - nisko, szeroki - wąski, gruby - cienki
 • tworzy zbiory przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • porównuje liczebność dwóch zbiorów za pomocą łączenia w pary, zna pojęcie "para"
 • posługuje się liczebnikami w zakresie 1 - 5
 • rozumie i stosuje pojęcia - dzisiaj, wczoraj, jutro
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni - na, pod, za, obok, wysoko, nisko
 • określa ciężar przedmiotów - ciężki, lekki
 • manipuluje figurami geometrycznymi przestrzennymi i płaskimi
Przedszkolowo.pl logo